Welcome to IRIS #windows #cloud #platform


#

Introducing

Story

Submitted by admin on Sat, 06/01/2013 – 01:08

เราสร้าง Cloud ขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงบันดาลใจ มีเป้าหมาย ในการทำสิ่งใหม่ๆ ให้สามารถทำในสิ่งที่ต้องการ และเป้าหมายสำคัญในการให้บริการ Cloud Service ของเรา คือ คุณสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานมันได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่คุณไม่ต้องคำนึงถึงอุปสรรคทางด้าน IT อีกต่อไป

Submitted by admin on Sat, 06/01/2013 – 01:08

IRIS ย่อมาจากคำว่า Intelligent Resilient Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพสูงและชาญฉลาด IRIS เป็น Cloud Platform ของเราหรือพูดง่ายๆว่าเป็นระบบหลังบ้านที่ทำให้เกิดบริการ Cloud Service และบริการอื่นๆอีกมากมายในอนาคตที่คุณสามารถวางใจได้

และในอีกมุมหนึ่ง IRIS เป็นชื่อของเทพธิดาตามตำนานของกรีก ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเทพธิดาสายรุ้ง ผู้ซึ่งดูแลท้องฟ้าและทะเล และยังทำหน้าที่เป็นผู้รับสารจากพระเจ้ามาส่งให้กับโลกมนุษย์ เหมือนกับเราที่คอยสร้างบริการหลากหลายรูปแบบให้คุณได้ใช้งานภายใต้ IRIS Platform เสมือนสายรุ้งหลากหลายเฉดสีที่เติมแต่งท้องฟ้าให้มีสีสัน

Submitted by admin on Sat, 06/01/2013 – 01:08

แนวคิดของ IRIS Platform คือการสร้างระบบ Proprietary Platform เพื่อรองรับ Multi-Cloud Multi-Technology เชื่อมต่อระบบ IT อื่น ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยและที่สำคัญ คือ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง IRIS Platform นี้ จะทำหน้าที่เหมือนเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบและสร้างขึ้นมาอย่างดี มีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมสำหรับการสร้าง Cloud Service ทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่คัดสรรมาอย่างพิเศษเปรียบเสมือนพ่อครัวที่จะทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์บริการต่างๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Know Cloud

Pricing

Our Team

Partners

ContactAdd a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *